Tra cứu văn bản pháp luật
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô đối với HTX vận tải 19
Xem word online
2 Quyết định kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận số 276/KL-TTS ngày 06/10/2023 của Thanh tra Sở GTVT Đắk Nông
Xem word online
3 Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải tháng 01/2023
Xem word online
4 Quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về công tác đào tạo, sát hạch lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem word online
5 Quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô đối với Chi nhánh HTX vận tải Thịnh Cường
Xem word online
6 Quyết định Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý, tham mưu về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình
Xem word online
7 Quyết định
Xem word online
8 Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
Xem word online
9 Quyết định Công bố tải trọng cầu trên các tuyến tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem word online
10 Quyết định Công bố khổ giới hạn trên các tuyến đường tỉnh lộ
Xem word online
11 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở GTVT Đắk Nông
Xem word online
12 Quyết định về việc kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 91/KL-TTS
Xem word online
13 Quyết định về việc kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 90/KL-TTS
Xem word online
14 Quyết định về việc kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 92/KL-TTS
Xem word online
15 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Xem word online
16 Quyết định
Xem word online
17 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở GTVT
Xem word online
18 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định về đào tạo lái xe và điều kiện của trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây nguyên
Xem word online
19 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định về đào tạo lái xe và điều kiện của trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đại lợi
Xem word online
20 Kết luận kiểm tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông
Xem word online
21 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định về đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nam Cao Nguyên
Xem word online
22 Kết luận
Xem word online
23 Quyết định
Xem word online
24 Kết luận
Xem word online
25 Kết luận việc chấp hành các quy định về công tác đào tạo lái xe và điều kiện của Sân sát hạch lái xe hạng A1 đối với Trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam
Xem word online
26 Quyết định vv phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở GTVT Đắk Nông
Xem word online
27 Quyết định kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận số 150/KL-TTS
Xem word online
28 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô đối với HTX vận tải và giải pháp công nghệ Nhật phong
Xem word online
29 Quyết định
Xem word online
30 Kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận số 64/KL-TTS
Xem word online
31 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đối với Doanh nghiệp tư nhân Thiên Trung Đắk Nông
Xem word online
32 Quyết định Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.
Xem word online
33 Quyết định vv phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở GTVT Đắk Nông
Xem word online
34 Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem word online
35 Quyết định về việc hủy GPLX và cơ sở dữ liệu
Xem word online
36 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Đắk Nông
Xem word online
37 Quyết định về việc công bố công khai kinh phí bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở Giao thông vận tải
Xem word online
38 Quyết định về việc kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận số 246/KL-TTS
Xem word online
39 GLK V/v công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III năm 2017
Xem word online
40 JGF V/v ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56 tỉnh Đắk Nông
Xem word online