Cải cách hành chính 21/12/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ Công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 – 2025.

.

Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025”; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 793/KH-UBND ngày 21/12/2022 về việc Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra nội dung thực hiện cụ thể như sau:

1. Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc chuyển đổi IPv6; Tạo chuyên mục/tin bài Chuyển đổi IPv6 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương; Tập huấn, đào tạo cho cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách để phối hợp, thực hiện chuyển đổi tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

b) Thuê đơn vị tư vấn phối hợp với Đơn vị chuyên trách CNTT thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng, mức độ sẵn sàng, nhu cầu cần chuyển đổi và thực hiện việc chuyển đổi bảo đảm đầy đủ, chi tiết cho toàn bộ mạng máy tính và các hệ thống thông tin; xây dựng mô hình kiến trúc hiện đại cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh.

c) Bố trí kinh phí đảm bảo việc thực hiện chuyển đổi trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực tế và nâng cấp hạ tầng, mạng lưới theo hướng hiện đại.

2. Giai đoạn 2: Giai đoạn kết nối, thử nghiệm và chuyển đổi chính thức một số hệ thống tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

a) Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và yêu cầu hỗ trợ đồng thời cả IPv4/IPv6 trên đường truyền Internet; quảng bá vùng địa chỉ IPv6 của tỉnh trên Internet Việt Nam và Internet toàn cầu.

b) Làm việc với Trung tâm Internet Việt Nam để triển khai kết nối trực tiếp với Trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX).

c) Làm việc với Cục Bưu điện Trung ương để kết nối chuyển đổi IPv6 với mạng truyền số liệu chuyên dùng.

d) Thực hiện chuyển đổi IPv6 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; thử nghiệm chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng nội bộ LAN và Wifi kết nối Internet tại trụ sở của các Sở, ban, ngành, địa phương. Thực hiện chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương.

đ) Đánh giá sau thử nghiệm để có phương án chuyển đổi chính thức và triển khai tổng kết giai đoạn 2.

3. Giai đoạn 3: Chuyển đổi chính thức trên toàn tỉnh

a) Thực hiện chuyển đổi IPv6 cho các mạng LAN, mạng TSLCD (phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam và Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông).

b) Chuyển đổi toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin; Chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại.

c) Thử nghiệm công nghệ thuần IPv6 (IPv6-Only) cho một số hệ thống độc lập, ít ảnh hưởng đến các hệ thống khác như: hội nghị truyền hình, IoT, hệ thống thông tin nội bộ.

d) Tổng kết đánh giá Kế hoạch.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc chuyển đổi IPv6 theo kế hoạch cho các hệ thống CNTT, kết nối Internet của các CQNN trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức truyền thông, đào tạo, tập huấn; Phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam để kết nối với trạm trung chuyển VNIX; phối hợp làm việc với Cục Bưu điện Trung ương quy hoạch, kết nối, chuyển đổi IPv6 cho mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Thực hiện triển khai chuyển đổi IPv6 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp chuyển đổi an toàn và hiệu quả.

Thẩm định, tham gia ý kiến thẩm định các đề nghị của ngành, các cấp trong việc mua sắm thiết bị, phần mềm, thuê dịch vụ CNTT và yêu cầu phải hỗ trợ tính năng IPv6.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cân đối ngân sách, bố trí nguồn vốn để thực hiện việc chuyển đổi IPv6 cho các hệ thống CNTT, kết nối Internet của các CQNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

3. Đề nghị các cơ quan khối Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh; Yều cầu các Sở Ban ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

Thực hiện nghiêm túc lộ trình chuyển đổi IPv6 trong việc xây dựng, ban hành kế hoạch cho hệ thống CNTT, Internet của đơn vị phù hợp kế hoạch chung của tỉnh, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện từng bước chuyển đổi IPv6.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát các hệ thống mạng máy tính, hệ thống thông tin chuyên ngành của đơn vị để xây dựng phương án, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Khi đầu tư, mua sắm thiết bị, phần mềm, triển khai các dự án, thuê dịch vụ CNTT phải lựa chọn giải pháp, đưa yêu cầu bảo đảm bắt buộc có hỗ trợ đồng thời cả công nghệ IPv4 và IPv6.

Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, tổng hợp nội dung kết quả thực hiện kế hoạch vào báo cáo kết quả thực hiện Chuyển đổi số, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT, viễn thông, Internet: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp kỹ thuật, các dịch vụ cung cấp đảm bảo cho việc chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                BBT

Bản in

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
0
4
4
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2