Tra cứu thủ tục hành chính
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải
Xem word online
2 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành, địa phương
Xem word online
3 Quyết định Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải
Xem word online
4 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông
Xem word online
5 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh Đắk Nông.
Xem word online
6 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh
Xem word online
7 Quyết định về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GTVT
Xem word online
8 Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GTVT
Xem word online
9 Quyết định V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Xem word online
10 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ, lĩnh vực Vận tải du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải
Xem word online
11 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải
Xem word online
12 Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thêm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đăk Nông
Xem word online
13 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Xem word online
14 Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải thực hiện tại Một cửa điện tử
Xem word online
15 Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Xem word online
16 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông
Xem word online
17 Cung cấp danh mục biểu phí, lệ phí
Xem word online
18 Hướng dẫn TTHC kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Sở GTVT Đắk Nông chủ trì kiểm tra
Xem word online
19 123ssdfsd Hướng dẫn TTHC thẩm định công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Sở GTVT Đắk Nông chủ trì thẩm định
Xem word online