Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK NÔNG

 
         1. Giám đốc
 
 
Gđ Hùm 002.jpg

Họ và tên: Võ Văn Hùm

Sinh ngày: 01/7/1961

Quê quán: Nhơn Lý –Thành Phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0913.436.657

Email: humvv.sgtvt@daknong.gov.vn

 

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các lĩnh vực công tác của Sở Giao thông vận tải.

b) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quy hoạch, kế hoạch, đầu tư; các chương trình trọng tâm và công trình trọng điểm; công tác đối ngoại; thu hút các dự án đầu tư từ ngân sách; tổ chức cán bộ; thi đua – khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; an toàn giao thông của ngành.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính.

d) Kiêm các chức danh : Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, nâng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng; Trưởng ban phòng chống tham nhũng, lãng phí; Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và một số chức danh các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.

2. Các Phó Giám đốc:

 

img069.jpg

Họ và tên: Nguyễn Nhân Bản 

Sinh ngày: 11/02/1977

Quê quán: xã Nhơn Khánh - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0914.018.437

Email: bannn.sgtvt@daknong.gov.vn

 

          a) Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở thường trực; chủ trì và điều phối hoạt động chung của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng và được ủy quyền.

          b) Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi , chỉ đạo:

          - Công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản cơ quan Văn phòng Sở;

          - Công tác quản lý nhà nước về giao thông, bao gồm cả đầu tư xây dựng và quản lý, sửa chữa, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; Công tác an toàn giao thông; cải cách hành chính; kỹ thuật công trình và nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học kỹ thuật chuyên ngành.

          - Công tác đầu tư xây dựng giao thông đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

        ​  - Công tác tổ chức quản lý duy tu, bảo trì đường bộ, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường do Sở quản lý và được ủy thác quản lý; một số nhiệm vụ khác khi được 

Giám đốc Sở giao cụ thể.

          c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Phòng quản lý Chất lượng công trình, Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng; Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ;

          - Theo dõi hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa và xây dựng cầu đường bộ Đắk Nông.

          - Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động liên quan của ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

          d) Kiêm các chức danh: Trưởng Ban An toàn giao thông của Sở; Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính và ISO cơ quan; Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật. Trưởng ban phòng chống và khắc phục thiên tai của ngành.

          - Tham gia kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.

 

img025.jpg 

Họ và tên Phạm Văn Mạnh   

Sinh ngày: 12/10/1968

Quê quán: xã Việt Thuận - huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0903.537.575

Email: manhpv.sgtvt@daknong.gov.vn

 

          a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo: Công tác quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa; công tác đăng kiểm xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa; công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; công nghiệp cơ khí ô tô; Một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao cụ thể.

          b) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng: Phòng quản lý Vận tải, phương tiện và người lái;

          - Theo dõi hoạt động Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông.

          c) Kiêm các chức danh: Các ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.

 31098.jpg

Họ và tên: Phan Nhật Thanh   

Sinh ngày: 02/04/1980

Quê quán:  Phường Mân Thái - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng

 Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 01657.668.668

Email:thanhpn.sgtvt@daknong.gov.vn

 

          a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo: Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác pháp chế và tuyên truyền phổ biến pháp luật; Một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao cụ thể.

          b) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở;

          c) Kiêm các chức danh: Các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.                                                                                                

 ​3. Các phòng ban 

 Văn phòng Sở:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

01

Đào Công Chức

Phó Chánh PT VP

0905.192.286

chucdc.sgtvt@daknong.gov.vn

02

Nguyễn Hữu Lĩnh

Phó Chánh VP

0982.944.407

linhnh.sgtvt@daknong.gov.vn

03

Nguyễn Thị Tuyết

Văn thư

0911.773.789

tuyetnt.sgtvt@daknong.gov.vn

04

Phan Văn Đạo

Chuyên viên

0974.286.969

daopv.sgtvt@daknong.gov.vn

05

Huỳnh Tuấn Anh

Chuyên viên

0932.436.688

anhht.sgtvt@daknong.gov.vn

06

Triệu Văn Quân

Lái xe

0905.126.060

quantv.sgtvt@daknong.gov.vn

07

Lê Phước Mến

Lái xe

0914.134.667

menlp.sgtvt@daknong.gov.vn

08

Triệu Chí Hưng

Lái xe

0982.020.592

hungtc.sgtvt@daknong.gov.vn

09

Lâm Thị Nhị

Tạp vụ

0905.970.044

nhilt.sgtvt@daknong.gov.vn

10

Lục Văn Vinh

Bảo vệ

0979.705.578

vinhlv.sgtvt@daknong.gov.vn

- Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

01

Nguyễn Chí Thành

Trưởng phòng

0935.144.545

thanhc.sgtvt@daknong.gov.vn

02

Lê Đình Hải

Phó phòng

0987.248.248

haild.sgtvt@daknong.gov.vn

03

Nguyễn Dũng

Phó phòng

0914.086.565

dungnguyen.sgtvt@daknong.gov.vn

04

Nguyễn Văn Dũng

Chuyên viên

0989.708.468

dungnv.sgtvt@daknong.gov.vn

05

Tôn Thất Vinh

Chuyên viên

0972.274.488

vinhtt.sgtvt@daknong.gov.vn

06

Nguyễn Văn ​Bách

Chuyên viên

0976.550.771

bachnv.sgtvt@daknong.gov.vn

07

Nguyễn Duy Hưng

Chuyên viên

0905.292.099

hungnd.sgtvt@daknong.gov.vn

08

Trần Hữu Tuấn

Chuyên viên

0905.711.979

tuanth.sgtvt@daknong.gov.vn

09

Hoàng Văn Tài

Chuyên viên

0166.5553.054

taihv.sgtvt@daknong.gov.vn

 

- Phòng Pháp chế - An toàn:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

01

Đinh Thị Hà

Trưởng phòng

0967.027.575

hadt.sgtvt@daknong.gov.vn

02

Hoàng Anh Dũng

Chuyên viên

0905.057.272

dungha.sgtvt@daknong.gov.vn

​​

- Phòng Kế Hoạch - Tài Chính:​

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

01

Phạm Văn Bắc

Phó PT phòng

0905.908.989

bacpv.sgtvt@daknong.gov.vn

02

Lê T Hồng  Nhung

Phó phòng

0905.349.199

nhunglth.sgtvt@daknong.gov.vn

03

Nguyễn T. Tuyết Nga

Kế toán

0976.580.979

ngantt.sgtvt@daknong.gov.vn

04

Phạm Hoài Anh

Kế toán

0935.117.879

anhph.sgtvt@daknong.gov.vn

05

Trương Thị Diễm

Chuyên viên

0989.011.711

diemtt.sgtvt@daknong.gov.vn

06

Trần Việt Anh

Chuyên viên

0971.477.979

anhtv.sgtvt@daknong.gov.vn

07

Nguyễn Thị Thủy

Thủ Quỹ

0943.672.879

thuynt.sgtvt@daknong.gov.vn

 

- Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

01

Trương Đức Tuấn

Phó phòng

 0979.437.222

tuantd.sgtvt@daknong.gov.vn

02

Nguyễn Ngọc Thắng

Chuyên viên

 0905.074.626

thangnn.sgtvt@daknong.gov.vn

- Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

01

Hà Sỹ Sơn

Trưởng phòng

 0967.048.585

sonhs.sgtvt@daknong.gov.vn

02

Nguyễn Văn Thịnh

Phó phòng

 0945.038.393

thinhnv.sgtvt@daknong.gov.vn

03

Đinh Hoàng Trung

Chuyên viên

 0935.369.336

trungdh.sgtvt@daknong.gov.vn

 

- Thanh Tra Sở Giao thông vận tải:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

01

Lê Xuân Nhị

Chánh TT

0903.545.388

nhilx.sgtvt@daknong.gov.vn

02

Hoàng Hữu Huy

Phó chánh TT

0913.618.245

huyhh.sgtvt@daknong.gov.vn

03

Trần Vĩnh Phương

Phó chánh TT

0979.778.815

phuongtv.sgtvt@daknong.gov.vn

04

Bùi Ngọc Tịnh

Đội trưởng

0905.090.169

tinhbn.sgtvt@daknong.gov.vn

05

Lê Phan Quốc Toản

Đội phó

0905.091.180

toanlpq.sgtvt@daknong.gov.vn

06

Hà Văn Thành

Đội phó

0934.744.879

thanhhv.sgtvt@daknong.gov.vn

07

Trần Đình Nam

Công chức TT

0986.696.568

namtd.sgtvt@daknong.gov.vn

08

Võ Đức Nhất

Công chức TT

0905.332.189

nhatvd.sgtvt@daknong.gov.vn

09

Y Suyên Knul

Công chức TT

0905.304.090

suyenyk.sgtvt@daknong.gov.vn

10

Nguyễn Hữu Sơn

Đội viên

0967.180.280

sonnh.sgtvt@daknong.gov.vn

11

Nguyễn Quang Khải

Đội viên

0945.473.968

khainq.sgtvt@daknong.gov.vn

12

Lê  Văn Việt

Đội viên

0975.868.259

vietlv.sgtvt@daknong.gov.vn

13

Trần Hoài Xuân

Đội viên

0962.556.869

xuanth.sgtvt@daknong.gov.vn

14

Phạm Thành Đức

Đội viên

0906.270.470

ducpt.sgtvt@daknong.gov.vn

15

Ngô Thanh Thảo

Đội viên

0935.948.368

thaont.sgtvt@daknong.gov.vn

16

Đinh Quốc Hải

Đội viên

0967.053.939

haidq.sgtvt@daknong.gov.vn

17

Nguyễn Ngọc Thạch

Đội viên

0979.707.088

thanhnn.sgtvt@daknong.gov.vn

18

Hoàng Trung Huấn

Đội viên

0919.491.669

huanht.sgtvt@daknong.gov.vn

19

Nguyễn Văn Lan

Đội viên

0973.491.409

lannv.sgtvt@daknong.gov.vn

20

Nguyễn Lý Quang

Đội viên

0982.266.458

quangnl.sgtvt@daknong.gov.vn

21

Bùi Công Mạnh

Đội viên

0905.608.460

manhbc.sgtvt@daknong.gov.vn

22

Nguyễn Giang Nam

Đội viên

0988.844.333

namng.sgtvt@daknong.gov.vn

23

Nguyễn Thành Nam

Đội viên

0931.111.779

namnt.sgtvt@daknong.gov.vn

24

Nguyễn Thanh Lâm

Đội viên

0164.3830.780

lamnt.sgtvt@daknong.gov.vn

25

Nguyễn Ngọc Bình

Đội viên

0979.707.464

binhnn.sgtvt@daknong.gov.vn

26

Nguyễn Ngọc Anh

Đội viên

0971.748.847

anhnn.sgtvt@daknong.gov.vn

- Ban Quản lý Bảo trì đường bộ:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

01

Bùi Văn Đoàn

Giám đốc

0989.359.578

doanbv.sgtvt@daknong.gov.vn

02

Phạm Văn Tình

Phó Giám đốc

0905.040.199

tinhpv.sgtvt@daknong.gov.vn

03

Lê Thị Hoài

Trưởng phòng

0125.3687.979

hoailt.sgtvt@daknong.gov.vn

04

Lê Văn Giang

Phó phòng

0985.046.979

gianglv.sgtvt@daknong.gov.vn

05

Nguyễn Bá Anh

Phó phòng

0907.470.240

anhnb.sgtvt@daknong.gov.vn

06

Nguyễn T Bích Đào

Kế toán

0975.949.400

daontb.sgtvt@daknong.gov.vn

07

Ngô Đức Hoà

Nhân viên

0946.445.858

hoand.sgtvt@daknong.gov.vn

08

Nguyễn Văn Quân

Nhân viên

0964.187.787

quannv.sgtvt@daknong.gov.vn

09

Trần Hữu Hậu

Nhân viên

0985.014.648

hauth.sgtvt@daknong.gov.vn

10

Trần Văn Thoại

Nhân viên

0963.355.061

thoaitv.sgtvt@daknong.gov.vn

11

Phạm Văn Huyền

Nhân viên

0938.233.456

huyenpv.sgtvt@daknong.gov.vn

12

Nguyễn Tiến Sỹ

Bảo vệ

0962.955.788

synt.sgtvt@daknong.gov.vn

 


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
4
7
0
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
5