Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc Nguyễn Nhân Bản

 

Họ và tên: Nguyễn Nhân Bản

Sinh ngày: 11/02/1977

Quê quán: Nhơn Khánh, An Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0914.018.437

Email: bannn.sgtvt@daknong.gov.vn

1.1.  Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và pháp luật Nhà nước về mọi mặt hoạt động, quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

1.2. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác bao gồm:

a)  Công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư  phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; các chương trình trọng tâm và công trình trọng điểm của ngành giao thông vận tải.

b) Công tác đối ngoại; thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

c) Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

d) Công tác an toàn giao thông của ngành.

đ) Chỉ đạo cải cách hành chính và ISO cơ quan.

e) Công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản cơ quan Văn phòng. 

g) Ký kết các hợp đồng kinh tế, tạm ứng, thanh quyết toán, các hoạt động của cơ quan và công tác bảo trì đường bộ và công trình, dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

h) Theo dõi tình hình giao thông trên địa bàn các huyện Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô.

1.3. Theo dõi và chỉ đạo hoạt động công tác của các phòng: Văn Phòng Sở; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ.

1.4.  Kiêm các chức danh:

a) Chủ tịch: Hội đồng tuyển dụng, nâng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng; Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng, lãng phí.

b) Phó Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh.

c) Tham gia làm thành viên các Hội đồng, các Ban, Tổ công tác cấp tỉnh, cấp sở.

d) Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính và ISO cơ quan.

đ) Là người phát ngôn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông.

1.5. Ký tất cả các văn bản liên quan đến mọi mặt hoạt động công tác của Sở.

2. Phó Giám đốc Phạm Văn Mạnh

 

                                     

 

Họ và tên: Phạm Văn Mạnh

Sinh ngày: 12/10/1968

Quê quán: Việt Thuận-Vũ Thư-Thái bình

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0903.537.575

Email: manhpv.sgtvt@daknong.gov.vn

2.1. Chỉ đạo và điều hành hoạt động chung của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng và được ủy quyền.

2.2. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác sau:

a) Công tác quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

b) Công tác đăng kiểm xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa.

c) Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; công nghiệp cơ khí ô tô.

d) Công tác hoạt động của các đơn vị vận tải, HTX vận tải, bến xe trên địa bàn tỉnh.

đ) Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

e) Công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

g) Công tác hoạt động của Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động số 56.

h) Ký các loại giấy phép trong lĩnh vực được phân công.

i) Công tác dân vận của Sở.

k) Theo dõi, chỉ đạo Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh của Sở.

l) Một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao cụ thể.

2.3. Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Phòng quản lý Vận tải, phương tiện và người lái; Thanh tra Sở.

 2.4. Theo dõi hoạt động Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông.

2.5. Ký các hồ sơ, hợp đồng, ký thanh toán, quyết toán liên quan đến hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

2.6. Tham gia kiêm nhiệm các chức danh:

a) Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở do Giám đốc phân công và cấp trên quyết định.

b) Là người phát ngôn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông.

3. Phó Giám đốc Hà Sỹ Sơn

                   

 Họ và tên: Hà Sỹ Sơn

Sinh ngày: 05/11/1978 

Quê quán: Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0967048585

 Email: sonhs.sgtvt@daknong.gov.vn

3.1. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác sau:

a) Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý, bảo trì hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và Tổng Cục đường bộ Việt Nam ủy thác cho Sở Giao thông vận tải quản lý.

b) Theo dõi tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’Lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Glong và ký các văn bản thẩm định, phê duyệt và chấp thuận công tác nghiệm thu theo thẩm quyền, phân cấp và theo quy định của pháp luật đối với các địa bàn được phân công thep dõi.

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền và nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học kỹ thuật chuyên ngành.

d) Công tác an toàn giao thông; Công tác phòng chống bão lụt của Sở.

đ) Công tác phát triển đường giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

e) Ký các loại giấy phép trong lĩnh vực được phân công.

g) Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo dự án BOT quốc lộ 14 đoạn Km 817 đến Km 887 (Km 1876 đến Km 1946 đường Hồ Chí Minh).

h) Theo dõi hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa và xây dựng cầu đường bộ Đắk Nông. 

i) Theo dõi, chỉ đạo Đoàn Thanh niên của Sở.

k) Một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao cụ thể.

3.2. Theo dõi và chỉ đạo hoạt động công tác của các phòng: Phòng kỹ thuật và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

3.3. Kiêm nhiệm các chức danh:

a) Trưởng ban Ban An toàn giao thông của Sở; Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật; Trưởng Ban phòng chống và khắc phục thiên tai của ngành.

b) Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở do Giám đốc phân công và cấp trên quyết định.

c) Là người phát ngôn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông./.

4. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN THUỘC SỞ

S    TT  

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

I

VĂN PHÒNG SỞ

1

Trương Đức Tuấn

Chánh Văn phòng

0979437222

Tuantd.sgtvt@daknong.gov.vn

2

Đào Công Chức

Phó Chánh Văn phòng

0905192286

Chucdc.sgtvt@daknong.gov.vn

II

PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI

1

Nguyễn Chí Thành

Trưởng phòng

0935144545

Thanhnc.sgtvt@daknong.gov.vn

2

Lê Đình Hải

Phó Trưởng phòng

0987248248

Haild.sgtvt@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Dũng

Phó Trưởng phòng

0914086565

Dungn.sgtvt@daknong.gov.vn

III

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1

Phạm Văn Bắc

Trưởng phòng

0905908989

Bacpv.sgtvt@daknong.gov.vn

2

Lê Thị Hồng  Nhung

Phó Trưởng phòng

0905349199

Nhunglth.sgtvt@daknong.gov.vn

IV

PHÒNG KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

1

Nguyễn Văn Thịnh

Trưởng phòng

0945038393

Thinhnv.sgtvt@daknong.gov.vn

V

PHÒNG THANH TRA

1

Đinh Thị Hà

Chánh Thanh tra

0967027575

Hadt.sgtvt@daknong.gov.vn

2

Trần Vĩnh Phương

Phó Chánh Thanh tra

0979778815

Phuongtv.sgtvt@daknong.gov.vn

3

Hoàng Hữu Huy

Phó Chánh Thanh tra

0913618245

Huyhh.sgtvt@daknong.gov.vn

VI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

1

Bùi Văn Đoàn

Giám đốc

0989359578

Doanbv.sgtvt@daknong.gov.vn

2

Phạm Văn Tình

Phó Giám đốc

0905040199

Tinhpv. sgtvt@daknong.gov.vn

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
0
4
4
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2